Üzletágaink

Vagyonvédelmi divízió

Vagyonvédelmi divízió

Humán és technikai védelem,
facility management

Tovább
IT divízió

IT divízió

Informatika és információbiztonság

Tovább
Business Intelligence divízió

Business Intelligence divízió

Magánnyomozás, védjegyvédelem

Tovább
Védelem Akadémia

Védelem Akadémia

Továbbképzés és szakmai fejlődés

Tovább

IT divízió

Informatikai és információbiztonsági tevékenység

In­for­ma­ti­kai és in­for­má­ci­ó­biz­ton­sá­gi tevékenység Informatikai biztonsági és információvédelmi szolgáltatásaink, információmenedzsment és informatikai tanácsadás.
Információmenedzsment tanácsadás (átfogó informatikai audit, racionalizáció, optimalizáció, szolgáltató informatika, informatika szolgáltatások, SLA-k kialakítása, fejlesztése, alkalmazás- konszolidáció, szolgáltatás-orientált modellre történő áttérés előkészítése informatikai hatékonyság és további feladatok).
Informatikai stratégiák készítése (stratégiai elemzés, jövőkép, stratégiai programok).
Alkalmazói rendszerekkel, hardver, szoftver, hálózati, kommunikációs, rendszermenedzsment, informatikai biztonsági és további eszközökkel, megoldásokkal kapcsolatos, részletes követelmények, pályázatokhoz műszaki mellékletek, pályáztatási és pályázat-értékelési, elbírálási rendszerek, eljárások kidolgozása, a végrehajtás támogatása, beleértve a közbeszerzési eljárásokat is (kivéve a közbeszerzési szakértői feladatokat).
Nagy értékű, jelentős informatikai projektek tervezése, menedzselése, minőségbiztosítása (alkalmazásimplementáció, eszközök (szoftver, hardver) kiválasztása, telepítése, konszolidáció, virtulizáció és további feladatok).
Információs rendszerek, hardver, szoftver, hálózati, kommunikációs, rendszermenedzsment, informatikai biztonsági és további eszközök implementációjának támogatása. E-business megoldások vállalatok és biztosító társaságok részére.
Informatikai és kommunikációs infrastruktúrák átvilágítása, értékelése, hatékonyságnövelési, korszerűsítési javaslatok készítése, megvalósítása. Vezetők informatikai továbbképzése, munkatársak oktatása.
Informatikai szabályzatok készítése, meglévő szabályzatok aktualizálása.
Dokumentum- és workflow-menedzsment rendszerek kiválasztása, implementálása, testre szabása.

Információbiztonsági tanácsadás

In­for­má­ci­ó­biz­ton­sá­gi ta­nács­a­dás Informatikai biztonsági audit, nemzetközi – CISA (Certified Information System Auditor) – képesítésű auditorokkal; ISO 27001 alapon.
Informatikai biztonsági szabályzatok kidolgozása, felülvizsgálata.
Katasztrófa-elhárítási terv, üzleti / működési folytonossági terv készítése / felülvizsgálata, aktualizálása (ISO/EIC 27001, illetve Cobit 4.1 alapokon).
Informatikai sérülékenység felderítés.
Etikus hack (Black/Gray/White Box).
Social engineering vizsgálatok.

Minőségirányítási tanácsadás

Mi­nő­ség­i­rá­nyí­tá­si ta­nács­a­dás Minőségirányítási (ISO 9001, ISO 27000) rendszerek komplex kidolgozása, dokumentálása, bevezetése, tanúsításra / tanúsítás meghosszabbítására történő felkészítés, az informatikai támogatás (workflow) megtervezése és kivitelezése.

Stratégiai tervezési, megvalósítási tanácsadás

Stra­té­gi­ai ter­ve­zé­si, meg­va­ló­sí­tá­si ta­nács­a­dás Stratégiai elemzések készítése és vállalati / intézményi, business / üzletági és funkcionális (informatikai és további) stratégiák kidolgozása.
A stratégiai tervezési projektek, tevékenységek során tartalmi és módszertani tanácsadás és minőségbiztosítás.
Projektmenedzsment használatának bevezetése.

Szervezési tanácsadás

Szer­ve­zé­si ta­nács­a­dás Vállalatok, pénzintézetek, kormányzati intézmények, önkormányzatok számára folyamatelemzés, folyamat- és szervezetkorszerűsítés végrehajtása.
Szervezeti és működési szabályzatok (SZMSZ) és további szervezési dokumentációk készítése, illetve meglévő szabályzatok, dokumentációk értékelése.
Hatékonyságjavítás munka- és üzemszervezési, ügyvitel-szervezési módszerekkel, valamint matematikai modelleken alapuló döntéstámogatás, döntésoptimalizáció révén.

Krízismenedzsment

Krí­zis­me­nedzs­ment Vállalatok, intézmények, önkormányzatok, projektcégek számára szervezeti, fejlesztési, üzemeltetési vagy projekt szintű általános probléma felderítés, értékelés, válságkezelés, jobbító intézkedések kidolgozása, külső szakértői tevékenység koordinálása, kármentesítés.
Az informatikai terület teljes vertikumában gyors, hatékony probléma felderítés, kármegelőzési vagy kármentesítési stratégiák kidolgozása, előre meghatározott stratégia alapján megoldási javaslatok kidolgozása, kárenyhítési eljárások végrehajtása, végrehajtás nyomon követése, minőségbiztosítás.
Célirányos, kiemelt fontosságú projektek onsite / shadow menedzsmentje.

Szoftverfejlesztés, szoftver tesztelés

Szoft­ver­fej­lesz­tés, szoft­ver tesz­te­lés Szakembereink a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés során a következő szoftver- fejlesztési technológiákban szereztek jártasságot:

  • agilis (SCRUM) módszertan szerinti szoftver fejlesztés
  • szigorú, ticketing alapú projektmunka a tervezés, a fejlesztés, a dokumentálás és a tesztelés során
  • alkalmazott programnyelvek, technológiák: JAVA, JavaScript, C/C++, Objective-C, PHP, FreeMarker, Swift
  • platformok: Linux, UNIX/BSD, MacOS, iOS
Dokumentumkezelési, iratkezelési, archiválási szolgáltatás

Do­ku­men­tum­ke­ze­lé­si, irat­ke­ze­lé­si, arch­i­vá­lá­si szol­gál­ta­tás CMIS (Content Management Interoperability Services) protokoll ismerete, CMIS alapú dokumentum-migrációs megoldások implementációja.
Dokumentumkezelő és vállalatirányítási (ERP – OpenERP/Odoo, SAP) rendszerek integrációja.
Dokumentumkezelő és vállalati címtár (LDAP, Active Directory) rendszerek integrációja.
Iratkezelő rendszerek tervezése, implementációja, adat-migrációja.
ISO9001 dokumentum-kezelési megoldások tervezése és implementációja.
Iktató és dokumentumkezelő rendszer teljeskörű bevezetése.
Iratszkennelő rendszerek kialakítása tömeges adatfeldolgozásra.
Archiváló rendszerek kialakítása nagy sebességű, valós idejű dokumentum-feldolgozással.

Projektvezetés, projekt támogatás

Pro­jekt­ve­ze­tés, pro­jekt­tá­mo­ga­tás Projektvezetés, shadow projektmenedzsment.
Projektek módszertani és tartalmi minőségbiztosítása.
Projektek auditálása.

GDPR felkészítés

GDPR fel­ké­szí­tés Információbiztonsági és jogi támogatás szervezetek GDPR felkészítésében.
Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás.
Információbiztonsági képzés, oktatás.
GDPR irányelvek gyakorlati oktatása.